RSS WB

Rada Samorządu Studentów Wydziału Biologii jest jedynym prawnie ustanowionym przedstawicielem ogółu studentów wydziału przed jego władzami oraz jednostkami ogólnouczelnianymi. Ma wpływ na dydaktykę, shop sprawy socjalne studentów, animuje życie studenckie, wspiera inicjatywy studenckie.
Misja:
  • REPREZENTUJE studentów przed organami Uczelni
  • OPINIUJE akty prawne dotyczące studentów
  • INICJUJE projekty na rzecz środowiska studenckiego
  • WSPÓŁDECYDUJE w sprawach dotyczących studentów
  • WSPIERA działania prostudenckie
  • INSPIRUJE aktywność społeczną studentów