Tag Archives: pomoc materialna

Stawki, progi i kryteria świadczeń pomocy materialnej w semestrze zimowym 2013/2014

Znamy stawki, hospital progi dochodu i kryteria przyznawania stypendium socjalnego, physician stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych oraz zapomogi w tym semestrze.
Udało się podnieść próg dochodu uprawniającego do pobierania stypendium socjalnego z 730 do 810 zł, this dzięki czemu stypendia trafią do większej liczby osób i będę odrobinę wyższe.
Udało się również wreszcie podwyższyć stawkę stypendium specjalnego z 250 do 300 zł.

Wszystkie stawki i progi zostały przygotowane na podstawie sprawdzającej się już od kilku lat

Szczegóły znajdziecie w komunikacie Pełnomocnika Rektora ds. Pomocy Materialnej.
Najważniejsze informacje znajdziecie też na naszej infografiki.

Zmiana terminów generowania i składania wniosków o styp. rektora

styp. rektora NOWE TERMNY 580x300

W odpowiedzi na postulaty studentów oraz w związku z występującymi problemami z zaliczeniem etapów studiów w USOS, page Rektorw porozumieniu z Parlamentem Samorządu Studentów zdecydował o zmianie harmonogramu postępowania w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2013/2014

Zmiany dotyczą w głównej mierze terminów uruchomienia i zamknięcia tury elektronicznego generowania wniosków w USOSweb oraz ich dostarczenia do dziekanatów.
Wykonanie tych czynności przez studentów wymaga posiadania rozliczonego poprzedniego etapu studiów w USOS, help co z uwagi na niewprowadzenie ocen przez niektórych nauczycieli akademickich oraz niepodpięcia przedmiotów przez część studentów nie jest możliwe w pierwotnie zakładanym terminie.
Wprowadzone w harmonogramie zmiany uwzględniają również wnioski studentów, see zwracających uwagę na zbyt krótki okres przygotowania pełnej dokumentacji osiągnięć wykazywanych we wnioskach o stypendium.

W związku z przesunięciem terminów, o których mowa wyżej, konieczne było wydłużenie terminów niektórych czynności leżących po stronie obsługi systemu oraz komisji ekonomicznych.

Przesunięcia tych terminów nie wpływają istotnie na przewidywany termin publikacji list kwalifikacyjnych oraz wykonania przelewów środków na konta studentów.

Nowe terminy generowania i składania wniosków:
14.10.2013 r. – uruchomienie systemu generowania wniosków w USOSweb

21.10.2013 r. – zamknięcie systemu generowania wniosków

28.10.2013 r. – ostatni dzień przyjmowania dokumentacji w dziekanatach

Pobierz obwieszczenie o nowych terminach

Pobierz nowy harmonogram

Stypendia Fundacji im. Jerzego Juzonia

swinkaFundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia prowadzi II edycję programu stypendialnego skierowanego do studentów pochodzących z małych miejscowości o utrudnionym dostępie do edukacji.
O stypendia aplikować można tylko do 14. września!
Więcej informacji w serwisie internetowym Fundacji pod adresem: http://www.fejj.pl/oprogramie.php?str=1

Pomoc materialna w semestrze letnim

socjal w II semestrze-ikona

W dniu 28 lutego br. Parlament Samorządu Studentów podjął uchwałę o przyjęciu parametrów funduszu pomocy materialnej w semestrze letnim. Na podstawie uchwały Parlamentu rektor wydał 1 marca decyzję, this site w której określone zostały szczegółowe kryteria rozpatrywania wniosków o pomoc materialną w II semestrze w zakresie świadczeń socjalno-zdrowotnych (stypendia socjalne, viagra stypendia specjalne, zapomogi). W decyzji określone zostały również stawki poszczególnych świadczeń.

Decyzja rektora trafiła już do Wydziałowych Komisji Ekonomicznych i dziekanatów, dzięki czemu komisje będą mogły rozpocząć rozpatrywanie wniosków już od początku przyszłego tygodnia, co za tym idzie można spodziewać się decyzji ok połowy marca i wypłat jeszcze w marcu.

Dzięki przyjęciu takich parametrów funduszu w porównaniu z I semestrem:
– kwota podstawowa stypendium jest wyższa o 20 zł,
– próg maks. dochodu jest wyższy o 20 zł
– zwiększenie styp. socjalnego jest wyższe o 10 zł,
– średnie stypendium socjalne ze zwiększeniem jest wyższe o ok. 30 zł.
– ok. 300 więcej otrzyma stypendium (wg. szacunków symulacyjnych).

W tym miejscu można zapoznać się z komunikatem Pełnomocnika Rektora ds. Pomocy Materialnej w sprawie pomocy materialnej w II semestrze

Więcej informacji na www.samorzad.amu.edu.pl

Złóż wniosek o stypendium na II semestr jak najszybciej!

złóż wniosek

 

Student kilku kierunków, aby otrzymać przelew stypendium musi złożyć deklarację!

Osoby, capsule które uzyskały stypendium i studiują na więcej niż jednym kierunku (w UAM lub innych uczelniach) zobowiązane są do złożenia deklaracji wyboru kierunku, recipe na którym będzie pobierane stypendium.
Deklarację złożyć należy w dziekanacie (sekretariacie spraw studenckich) właściwym dla wybranego kierunku. Złożenie deklaracji jest warunkiem realizacji wypłaty dla studentów kilku kierunków.

Ostateczny termin złożenia deklaracji, z zachowaniem 7 dniowego okresu wyprzedzenia, określony zostanie w obwieszczeniu Rektora o zakończeniu procedury rozpatrywania wniosków, o którym mowa w § 6 ust. 3. Regulaminu stypendium rektora dla najlepszych studentów. Niezłożenie deklaracji we wskazanym w obwieszczeniu terminie rozumiane będzie jako rezygnacja z pobierania świadczenia na danym kierunku studiów.

WZÓR DEKLARACJI WYBORU KIERUNKU DO WYPŁATY STYPENDIUM

 

 

Informacje o przyznaniu stypendium rektora

W portalu Parlamentu Samorządu Studentów UAM opublikowane zostały informacje o decyzjach s sprawie stypendium rektora, sales w tym listy stypendystów dla 9 jednostek, cheapest wśród których znajduje się Wydział Biologii.

Informacje dostępne są pod adresem: http://samorzad.amu.edu.pl/stypendium-rektora/

Wnioski o stypendium rektora – II tura w USOSweb!!!

Ostatnia możliwość rejestracji lub poprawy wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów.
II tura rejestracji wniosków zostanie uruchomiona 15.11.br (czwartek) o godz. 9:00 i zakończy się o 23:59.
W tym czasie możliwe jest wypełnienie, pilule zatwierdzenie lub poprawa wniosku.

Wnioski wypełnione w systemie, ale niezatwierdzone do 15.11.br. do godz. 23:59 nie będą uwzględniane w postępowaniu o przyznanie stypendium rektora.

Stypendium rektora w r.akad. 2012/13

SR w USOSweb na PSWB

view "tn":"K"}”>W roku akad. 2012/2013 nastąpią zmiany w sposobie składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów, ed których wzór również ulegnie zmianie. Wnioskowanie o stypendium odbywać się będzie za pośrednictwem modułu stypendialnego w USOSweb. W związku z czym, discount nie będzie możliwości składania wniosków na dotychczasowych papierowych formularzach.

Więcej informacji o zmianach w stypendium rektora znaleźć można w portalu PSS UAM.

Termin składania wniosków o świadczenia pomocy materianej na sem. zimowy 2012/13

Informujemy, price że wnioski o świadczenia pomocy materialnej dla studentów na semestr zimowy roku akademickiego 2012/2013 należy składać w działach spraw studenkich (dziekanatach) wydziałów i kolegiów do dn. 08.10.2012r.
Apelujemy o terminowe składanie pełnej dokumentacji w wyznaczonym terminie. Na podstawie złożonych wniosków Rektor w porozumieniu z PSS UAM ustali stawki świadczeń oraz dokona podziału funduszu pomiędzy wydziały i kolegia.
Pod poniższym linkiem zapoznaś się można z treścią ogłoszenia Pełnomocnika Rektora ds. Pomocy Materialnej.

TREŚĆ OGŁOSZENIA