Tag Archives: stypendium

II tura wnioskowania o stypendium rektora dla najlepszych studentów

popr. SRNS 2 tura 2sliderW związku z brakiem możliwości wygenerowania wniosku o stypendium rektora w USOSweb przez osoby, more about które w terminie I tury (14-21.10.br.) nie posiadały dostępu do systemu wnioskowania przez brak kont USOSweb lub braku statusu studenta w USOS, buy Prorektor ds. studenckich w porozumieniu z Parlamentem Samorządu Studentów zdecydował o uruchomieniu II tury wnioskowania., discount ustalając następujące zasady:

1) II tura przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które z powodu braku kont w USOSweb lub braku podpięć do programu studiów nie mogły wygenerować wniosków w I turze.

2) pozytywnie rozpatrzone będą mogły zostać wyłącznie wnioski osób, które uzyskały konto USOSweb lub zostały przyjęte na studia po 14 października 2013 r.

3) nie mogą zostać rozpatrzone pozytywnie wnioski osób, które ukończyły studia I st. po 30 września 2013 r.,

4) II tura otwarta jest od 12 listopada 2013 r. godz. 00:01 do 15 listopada 2013 r. godz. 23:59.

5) wnioski należy dostarczyć do dziekanatu do 18 listopada 2013 r. włącznie.

UWAGA!!

Wnioski po wygenerowaniu w USOSweb należy wydrukować i podpisać, po czym wraz z dokumentami potwierdzającymi wpisane osiągnięcia dostarczyć do dziekanatu swojego wydziału najpóźniej w dn. 18. listopada 2013 r.

Osoby, które miały możliwość dostępu do systemu wnioskowania w I turze, ale wniosku nie wypełniły, nie zatwierdziły w systemie lub nie dostarczyły do dziekanatu nie mogą go składać w II turze.

POBIERZ Obwieszczenie Pełnomocnika Rektora ds. Pomocy Materialnej w sp. II tury

Stawki, progi i kryteria świadczeń pomocy materialnej w semestrze zimowym 2013/2014

Znamy stawki, hospital progi dochodu i kryteria przyznawania stypendium socjalnego, physician stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych oraz zapomogi w tym semestrze.
Udało się podnieść próg dochodu uprawniającego do pobierania stypendium socjalnego z 730 do 810 zł, this dzięki czemu stypendia trafią do większej liczby osób i będę odrobinę wyższe.
Udało się również wreszcie podwyższyć stawkę stypendium specjalnego z 250 do 300 zł.

Wszystkie stawki i progi zostały przygotowane na podstawie sprawdzającej się już od kilku lat

Szczegóły znajdziecie w komunikacie Pełnomocnika Rektora ds. Pomocy Materialnej.
Najważniejsze informacje znajdziecie też na naszej infografiki.

Zmiana terminów generowania i składania wniosków o styp. rektora

styp. rektora NOWE TERMNY 580x300

W odpowiedzi na postulaty studentów oraz w związku z występującymi problemami z zaliczeniem etapów studiów w USOS, page Rektorw porozumieniu z Parlamentem Samorządu Studentów zdecydował o zmianie harmonogramu postępowania w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2013/2014

Zmiany dotyczą w głównej mierze terminów uruchomienia i zamknięcia tury elektronicznego generowania wniosków w USOSweb oraz ich dostarczenia do dziekanatów.
Wykonanie tych czynności przez studentów wymaga posiadania rozliczonego poprzedniego etapu studiów w USOS, help co z uwagi na niewprowadzenie ocen przez niektórych nauczycieli akademickich oraz niepodpięcia przedmiotów przez część studentów nie jest możliwe w pierwotnie zakładanym terminie.
Wprowadzone w harmonogramie zmiany uwzględniają również wnioski studentów, see zwracających uwagę na zbyt krótki okres przygotowania pełnej dokumentacji osiągnięć wykazywanych we wnioskach o stypendium.

W związku z przesunięciem terminów, o których mowa wyżej, konieczne było wydłużenie terminów niektórych czynności leżących po stronie obsługi systemu oraz komisji ekonomicznych.

Przesunięcia tych terminów nie wpływają istotnie na przewidywany termin publikacji list kwalifikacyjnych oraz wykonania przelewów środków na konta studentów.

Nowe terminy generowania i składania wniosków:
14.10.2013 r. – uruchomienie systemu generowania wniosków w USOSweb

21.10.2013 r. – zamknięcie systemu generowania wniosków

28.10.2013 r. – ostatni dzień przyjmowania dokumentacji w dziekanatach

Pobierz obwieszczenie o nowych terminach

Pobierz nowy harmonogram

Termin składania wniosków o stypendium socjalne.

termin SOCJAL 580x300 p

Przypominamy, troche że pierwszy termin składania wniosków o stypendia socjalne mija 8.10.2013 r.
Jeśli chcecie:
– pomóc nam w sprawnym i szybkim opracowaniu symulacji funduszu pomocy materialnej;
– szybko otrzymać decyzję i stypendium;
– mieć gwarancję, że nie zabraknie środków na Wasze stypendia;
złóżcie wniosek jak najszybciej w dziekanacie.
Szczegółowe informacje dot. zasad przyznawania stypendiów, wniosków oraz dokumentów potwierdzających osiągane dochody znajdziecie w portalu Parlamentu Samorządu Studentów UAM pod adresem http://samorzad.amu.edu.pl/pomocmaterialna/

Stypendia Fundacji im. Jerzego Juzonia

swinkaFundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia prowadzi II edycję programu stypendialnego skierowanego do studentów pochodzących z małych miejscowości o utrudnionym dostępie do edukacji.
O stypendia aplikować można tylko do 14. września!
Więcej informacji w serwisie internetowym Fundacji pod adresem: http://www.fejj.pl/oprogramie.php?str=1

Stypendia pomostowe na rok akad. 2013/2014

stypendia pomostowe13

Do 14 sierpnia (g. 16:00) trwa nabór wniosków o stypendia pomostowe dla studentów pochodzących z rodzin byłych pracowników PPGR.

Na stypendystów czeka kwota 500 zł wypłacana przez 10 miesięcy nauki.

Ten program jest dla Ciebie, prostate jeżeli spełnisz następujące warunki:

Stypendia z Funduszu Stypendialnego Talenty

FST2

Do końca czerwca Fundusz Stypendialny Talenty prowadzi nabór wniosków o stypendia dla studentów o charakterze socjalnym lub naukowym.

 

 

Warunkiem przyznania stypendium studentom jest złożenie:

  1. wniosku, thumb
  2. dokumentów potwierdzających średnią ocen powyżej 4, treatment 5 lub innych dokumentów potwierdzających wybitne osiągnięcia naukowe np. informacje o publikacjach, wystąpienia i udział w konferencjach naukowych, wyniki i udział w badaniach naukowych
  3. rekomendacji: -opiekuna roku lub opiekuna naukowego lub innej wiarygodnej osoby potwierdzającej osiągnięcia kandydata, aktywność społeczną i trudną sytuacje majątkową (można przedstawić więcej niż 1 rekomendację),
  4. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach rodziny za poprzedni rok.

Więcej informacji na http://www.fundusz-talenty.pl/index.php/stypendia

UKE rozpatrzyła odwołania

Informujemy, more about że w dniu 29.05.br Uczelniana Komisja Ekonomiczna rozpatrzyła wszystkie odwołania od decyzji dot. stypendium socjalnego i zapomóg, jakie spłynęły do 20.05. za pośrednictwem wydziałów i kolegiów.
W przeciągu kilku dni można spodziewać się decyzji w dziekanatach.

Odwołania od decyzji w sprawie stypendium

odwolanie- ikona

Uważasz, sickness że popełniono błąd nie przyznając Ci stypendium?
Komisja źle obliczyła Twój dochód?
Dostałeś za niskie lub za wysokie stypendium?

 

Masz prawo się odwołać!
Nasz infografika wyjaśnia jak, abortion kiedy i gdzie to zrobić.

Stypendium Funduszu Rodziny Kulczyków

stypendium kulczykow

Rozpoczęła się procedura naboru wniosków o stypendium Funduszu im. Rodziny Kulczyków, erectile które przyznawane jest studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również trudna sytuacja materialna kandydatów.

Aby ubiegać się o stypendium należy złożyć w dziekanacie:

1) podanie
2) życiorys
3) wniosek [pobierz]

Informacje o procedurze